31/12/2555

ตารางจัดพนักงานรถจักรงานรถดีเซลรางกรุงเทพทำขบวนประจำวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม  2555   (วันสิ้นปี)
ขบวน จาก ถึง พนักงานขับรถ ช่างเครื่อง หมายเหตุ
สำรองฉุกเฉิน 00.00 08.00 พิศาล,โรจน์,ชัชชัย(ควง ด.75) จุมพล,อัถกานต์(ควง ด.75)
" 08.00 16.00 สมเกียรติ  น.,กู้เกียรติ,ถาวร,มาโนช(ควง ต่อ77) ภาคภูมิ,สมัคร์,อนุชา(ควง ด.301)
" 16.00 24.00 พิเชษฐ  จ.,ศักดิ์ชัย การุณย์,ปราโมทย์  พ.(แทน  ชค.),ศักดิ์ดา(แทน  ชค.)
เลื่อนรถซ่อม 04.00 12.00 กิตติศักดิ์  ศ. วันชาติ(แทน  ชค.)
" 06.00 14.00 ประสิทธิ์  จ. สุรเดช  พิ.
" 14.00 22.00 เจริญลาภ กนกศักดิ์
" 16.00 24.00 สุนทร อนันต์  พ.
สับเปลี่ยนรถโดยสาร 00.00 06.00 ปราโมทย์  จ. อนันต์  ศ.
" 06.00 12.00 วิศิษฐ์ บุญรอด
" 12.00 18.00 เจริญศักดิ์ สมบัติ
" 18.00 24.00 ธนธรณ์ไตรภพ พิสิษฐ์
สับเปลี่ยนรถช่วย 04.00 10.00 บุญสม สัจจพงษ์
" 10.00 16.00 มานพ ขวัญตระกูล
" 16.00 22.00 สินเจริญ ดนัย
" 18.00 24.00 คชรัฐ โสภณ  พ.
" 11.00 17.00 เพทาย กิติธนา
ต่อท่อ 06.00 14.00 ธนากร
" 15.00 23.00 ธนภูมิ
ด.105 กท. ปพ. ธรรมสรณ์ กฤษณะ  เพ็ง. รุ่งขึ้นทำ ข.962
21 กท. รส. อนุศักดิ์ พิทักษ์
275 กท. ปจ. น้อย ทวี
283 กท. พต. บุญเลิศ มงคล  พ.(แทน  ชค.)
111 กท. นว. โสภณ  สา. คมปรัชญ์
281 กท. กบ. ชัยยุทธ์ เจนณรินทร์
43 กท. หห. วิชัย  จิ. ธีรพงศ์
75 กท. กค. ณรงค์ฤทธิ์ วรวิทย์  วิ. รุ่งขึ้น ด.142
ด.75 กท. กค. ชัชชัย อัถกานต์ รุ่งขึ้นทำ ข.344
9 กท. พล. ยุทธนา ธงชัย
261 กท. หห. พอพงษ์ เอกภรโชค(แทน  ชค.)
71 กท. รส. อภิรักษ์  ผ. ยศพร
367 กท. ฉท. ดำรัส วรพจน์  ป.
3 กท. นว. วรเชษ พีระพล
209/ด.210 กท. - ตล. - ลบ. วรรณะ ไตรย์รงค์ รุ่งขึ้นทำ ข.302
233 กท. กค. สหะโรจน์ อภิสิทธิ์
389/390 กท. - ฉท. - กท. บำรุง สถาปัตย์
279 กท. อร. วันชัย  ภ. กฤษณะ  คุ้ม.
207 กท. ลบ. เดชา  ข. นภดล
277 กท. กบ. ชัยวัฒน์  จ. อนุวัตร(แทน  ชค.)
301 กท. ลบ. สุทธิพงษ์ เนรมิตร รุ่งขึ้นทำ ข.304
ด.301 กท. ลบ. อนุชา โสภณ  สุข. รุ่งขึ้น ด.209/210
391 กท. ฉท. ดุสิต โยธิน(แทน  ชค.)
343 กท. กค. มานิต นฤดม(แทน  ชค.) รุ่งขึ้นทำ ข.76
371 กท. ปจ. ประสิทธิ์  บ. วิชัย  เพ.
385/386 กท. - ฉท. - กท. ปกาสิต จำลอง
77 กท. รส. วะสัน อรรณพ(แทน  ชค.)
105 กท. นว. สุวิทย์ สุธีร์
ต่อ77 กท. อย. มาโนช เดชา  ธ.(ควง) รุ่งขึ้นทำ 409/ด.304
73 กท. กค. สุรศักดิ์  กท. สมาน(แทน  ชค.)
41 กท. ฉล. พรชัย ไชยวัฒน์  พ.
ด.171 กท. หห. - ชวลิต(แทน  ชค.) ทำ ข.42/1 ม.ค.56
ด.83 กท. หห. สุรพล  ย. - ทำ ข.42/1 ม.ค.56
344 กค. กท. ดุษฎี ประโพธิ
22 รส. กท. อรรณพ ไชโย
372 ปจ. กท. สันทบ จตุรงค์  บ.(แทน  ชค.)
ด.283/284 ฉท. - พต. - กท. สุนันท์ บัณฑิต
278 กบ. กท. วีระศักดิ์  ปะ. สุริยัน
44 หห. กท. วิศาล อัทธ์ชัย
4 นว. กท. อุดมศักดิ์ ขวัญชัย
262 หห. กท. สว่าง ธนวัฒน์
72 รส. กท. โชติ สมหมาย  ชุ่ม.
368 ฉท. กท. บรรเจิด ศักดิ์นรินทร์(แทน  ชค.)
208 นว. กท. กนก กิตติศักดิ์  ท.
302 ลบ. กท. เชิดพงษ์ เดชา  ธ.(ควง ต่อ77)
74 รส. จท. โชติ สมหมาย  ชุ่ม.
74 จท. กท. สุรัตน์ เสาวคนธ์
276 อร. ฉท. ธีรยุทธ มีชัย
276 ฉท. กท. ภูวนัย อุทิศ  ส.(แทน  ชค.)
207 ลบ. นว. วันชัย  มิ. วีรเดช(แทน  ชค.)
106 นว. กท. รังสรรค์ ธเนศวร
282 กบ. กท. สุรศักดิ์  ค. อาทิตย์
304 ลบ. กท. ใหม่ สราวุธ
388 ฉท. กท. สมชาย โอฬาร
76 กค. กท. สมหมาย  ป. ชัยยศ  ร.
ด.209/210 ลบ. - ตล. - กท. กัณฑ์เอนก วินัย
275 ปจ. อร. บุญประเสริฐ การุณย์
280 อร. กท. สมเดช ประเสริฐ
78 รส. คผ. สุพจน์ สุวัฒน์
78 คผ. กท. ยุคล สมเกียรติ  ส.(แทน  ชค.)
ด.202/12 พล. - ปพ. - กท. บรรพต อานนท์
112 นว. กท. ธีร์ ณรงค์(แทน  ชค.)
409/ด.304 อย. - ลบ. - กท. สถิตย์ ไพโรจน์
73 กค. รส. วิรัช สัญญา  แ.
234 กค. กท. อนิรุจน์ วงศกร
41 ฉล. หห. มนตรี พิเชษฐ  ค.
40 หห. กท. วีระศักดิ์  ศ. ปัญญา  ม.(แทน  ชค.)
910 าต. กท. งด งด
912 หห. - สป. - กท. งด งด
42 หห. กท. ชวลิต(ควง ด.171 / แทน  ชค.) พงษ์ศักดิ์
สำรองที่ นว. กิจจาพจน์ ภัทราวุธ
ด.142 กค. กท. มาโนช(ควง ต่อ77) ไตรย์รงค์(ควง 209)
ช่วยงาน นตก. ไพทูน
สร.รฟท.
ช่วยงาน เฉลิมพล
รับเชื้อเพลิง 04.00 12.00 เอกรัฐ
" 14.00 22.00 สุภวัฒน์
เวรปลุก 00.00 08.00 ไพรวัลย์
" 16.00 24.00 มานะ
รับรถ 08.00 16.00 ประสาน วิชัย  ฟ.(แทน  ชค.)
รับรถ/เทียบรถ 16.00 24.00 ศุภณัฐ สุรพล  ท.(แทน  ชค.)
พักผ่อนประจำปี
ลาป่วย 26 ธ.ค.55 - 5 ม.ค.56 ประทีป
" 30 - 31 ธ.ค.55 ภานุพงศ์ เฉลิมชัย,เฉลิมฤทธิ์,เกียรติศักดิ์,สุรชัย
" 31 ธ.ค.55 - 1 ม.ค.55 ภาณุมาศ,ชำนาญศิลป์ มนต์ทน,โฆษิต
" 31 ธ.ค.55 ปัญญา  พ.
หยุดประเพณี เชษฐ,อัคคมนต์,สุรสิทธิ์  อ.,กมล,สงคราม สุรศักดิ์  สุ.,ชูเกียรติ,ครรชิต,สัญญา  อ.,สุรสิทธิ์  ช.
" อภิชัย,เติมศักดิ์
หยุด 6 มงคล  จ.,ณริทธิ์,จตุรงณ์  ส.,สงกรานต์ สุรศักดิ์  บ.,อุทิศ  อ.,วรวิทย์  สุข.,ปรีดา - สซร.กท.
หยุด 7 วรวงศ์,นีรพล อภิรักษ์  ม.,สมโภช,สมคิด,นิรุจน์,ภาณุวัฒน์ ช.ชัยยศ  คงกำเหนิด / จัด
เมธีฯ / พิมพ์
เมธีฯ / ตรวจทาน
30 ธ.ค. 55

29/12/2555

ตารางจัดพนักงานรถจักรงานรถดีเซลรางกรุงเทพทำขบวนประจำวันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม  2555   
ขบวน จาก ถึง พนักงานขับรถ ช่างเครื่อง หมายเหตุ
สำรองฉุกเฉิน 00.00 08.00 พิศาล,ประสิทธิ์  บ. มานิต(แทน  ชค.),มนตรี(แทน  ชค.)
" 08.00 16.00 ชัยยุทธ์,ธีรยุทธ สมคิด,สถาปัตย์
" 16.00 24.00 วิชญพงค์,ใหม่ สุธีร์,บุญประเสริฐ(แทน  ชค.),สุรศักดิ์  บ.
เลื่อนรถซ่อม 04.00 12.00 กิตติศักดิ์  ศ. วันชาติ(แทน ชค.)
" 06.00 14.00 ประสิทธิ์  จ. เพทาย
" 14.00 22.00 เจริญลาภ กนกศักดิ์
" 16.00 24.00 สุนทร อนันต์  พ.
สับเปลี่ยนรถโดยสาร 00.00 06.00 ปราโมทย์   จ. อนันต์  ศ.
" 06.00 12.00 วิศิษฐ์ บุญรอด
" 12.00 18.00 สุรพล  ท. สมบัติ
" 18.00 24.00 เจริญศักดิ์ พิสิษฐ์
สับเปลี่ยนรถช่วย 04.00 10.00 บุญสม สัจจพงษ์
" 10.00 16.00 ธนธรณ์ไตรภพ มานพ(แทน  ชค.)
" 16.00 22.00 สินเจริญ ดนัย
" 18.00 24.00 คชรัฐ โสภณ  พ.
" 11.00 17.00 ปกาสิต กิติธนา
ต่อท่อ 06.00 14.00 มงคล  จ.
" 15.00 23.00 ธนภูมิ
21 กท. รส. โยธิน ภาคภูมิ
275 กท. ปจ. บำรุง คมปรัชญ์
285 กท. ฉท. เอกภรโชค เนรมิตร
111 กท. นว. สงกรานต์ ทวี
281 กท. กบ. อนุวัตร กฤษณะ  คุ้ม.
43 กท. หห. สุรพล  ย. วรพจน์  ป.
75 กท. กค. มาโนช อนิรุจน์(แทน  ชค.) รุ่งขึ้น ด.142
ด.75 กท. กค. อัคคมนต์ นภดล รุ่งขึ้นทำ 344
9 กท. พล. นฤดม พีระพล
261 กท. หห. สหะโรจน์ อภิสิทธิ์
71 กท. รส. สุรัตน์ เสาวคนธ์
367 กท. ฉท. นีรพล เจนณรินทร์
3 กท. นว. พิเชษฐ  จ. พงษ์ศักดิ์
209/ด.210 กท. - ตล. - ลบ. ภาณุมาศ เดชา  ธ. รุ่งขึ้นทำ ข.302
233 กท. กค. วรวงศ์ อัถกานต์
389/390 กท. - ฉท. - กท. ณริทธิ์ สมชาย(แทน  ชค.)
279 กท. อร. ภูวนัย อุทิศ  ส.(แทน  ชค.)
207 กท. ลบ. ธีร์ ณรงค์(แทน  ชค.)
277 กท. กบ. ศักดิ์ดา สมโภช
301 กท. ลบ. อนุชา โสภณ  สุข. รุ่งขึ้นทำ ข.304
ด.301 กท. ลบ. ถาวร จุมพล รุ่งขึ้น ด.209/210
391 กท. ฉท. ดุสิต(ควง) ปัญญา  พ.(ควง)
343 กท. กค. ชัชชัย มนต์ทน รุ่งขึ้นทำ ข.76
371 กท. ปจ. สมเดช(ควง) ประเสริฐ
385/386 กท. - ฉท. - กท. สราวุธ สถิตย์(แทน  ชค.)
77 กท. รส. ยุคล สมเกียรติ  ส.(แทน  ชค.)
105 กท. นว. อุดมศักดิ์ ขวัญชัย
ต่อ77 กท. อย. อภิรักษ์  ผ. สมัคร์ รุ่งขึ้นทำ 409/ด.304
73 กท. กค. ปัญญา  ว.(ควง) อำนาจ
41 กท. ฉล. วีระศักดิ์  ศ. ปัญญา  ม.(แทน  ชค.)
909 กท. าต. งด งด รุ่งขึ้นทำ ข.910
911 กท. - สป. - หห. งด งด รุ่งขึ้นทำ ข.912
ด.171 กท. หห. ชวลิต(ควง) ธีรพงศ์(ควง) ทำ ข.42/30 ธ.ค.55
344 กค. กท. สุรศักดิ์  กท. ธนวัฒน์
22 รส. กท. วิรัช สุรชัย
372 ปจ. กท. ดุสิต(ควง  391) เฉลิมชัย
286 ฉท. กท. วิศาล มงคล  พ.(แทน  ชค.)
278 กบ. กท. จตุรงค์  บ. ปัญญา  พ.(ควง  391)
44 หห. กท. กิจจาพจน์ ธีรพงศ์
4 นว. กท. บรรพต อานนท์
262 หห. กท. สว่าง ปรีดา
72 รส. กท. สมาน สมหมาย  ชุ่ม.  
368 ฉท. กท. โรจน์ วิชัย  ฟ.(แทน  ชค.)
208 นว. กท. กนก สมเดช(แทน  ชค.)
302 ลบ. กท. ปัญญา  ว.(ควง  73) สัญญา  อ.
74 รส. จท. ศักดิ์ชัย ยศพร
74 จท. กท. โชติ ไชโย
276 อร. ฉท. สุทธิพงษ์ วิชัย  เพ.
276 ฉท. กท. ดำรัส ศิลปิน
207 ลบ. นว. สมเกียรติ  น. ธงชัย
106 นว. กท. วรรณะ รังสรรค์(แทน  ชค.)
282 กบ. กท. บุญเลิศ สัญญา  แ.
304 ลบ. กท. กัณฑ์เอนก วินัย
388 ฉท. กท. บรรเจิด ภูวนัย(แทน  ชค.)(ควง 279)
76 กค. กท. สุนันท์ โอฬาร
ด.209/210 ลบ. - ตล. - กท. เดชา  ข. ไตรย์รงค์
275 ปจ. อร. ชัยวัฒน์  จ. นิรุจน์
280 อร. กท. ยุทธนา ภาณุวัฒน์
409/ด.304 อย. - ลบ. - กท. สมเกียรติ  ส.(ควง  77) พรชัย(แทน  ชค.)
78 รส. คผ. ชำนาญศิลป์ อภิชัย
78 คผ. กท. วะสัน อภิรักษ์  ม.
ด.202/12 พล. - ปพ. - กท. ศักดิ์นรินทร์ โสภณ  สา.(แทน  ชค.)
112 นว. กท. ปราโมทย์  พ. การุณย์
73 กค. รส. กู้เกียรติ วรวิทย์  วิ.
234 กค. กท. วันชัย  มิ. บัณฑิต
41 ฉล. หห. พอพงษ์ ไชยวัฒน์  พ.
40 หห. กท. สุพจน์ สุวัฒน์
910 ตา. กท. งด งด
912 หห. - สป. - กท. งด งด
42 หห. กท. ชวลิต เกียรติศักดิ์
สำรองที่ นว. นว. วรเชษ ชูเกียรติ
956 ปพ. กท. วีรเดช เฉลิมฤทธิ์ ปพ.ออก 11.36 น.
955 บพ. ปพ. ธรรมสรณ์ กฤษณะ  เพ็ง.
ด.108 ลบ. กท. อุดมศักดิ์ เสาวคนธ์(ควง 71)
ด.142 กค. กท. สันทบ สถาปัตย์(ควง  ส. 8 - 16 น.)
เรียน
ช่วยงาน  นตก. ไพทูน
สร.รฟท.
ช่วยงาน เฉลิมพล
รับเชื้อเพลิง 04.00 12.00 ดำรงค์
" 14.00 22.00 สุภวัฒน์
เวรปลุก 00.00 08.00 ไพรวัลย์
" 16.00 24.00 มานะ
รับรถ 08.00 16.00 ประสาน ประโพธิ
รับรถ/เทียบรถ 16.00 24.00 ศุภณัฐ ธนากร(แทน  ชค.)
พักผ่อนประจำปี 29 ธ.ค.55 สุรสิทธิ์  อ. วงศกร
" 29 - 30 ธ.ค.55 ณรงค์ฤทธิ์
ลาป่วย 26 ธ.ค. - 5 ม.ค.55 ประทีป
" 28 - 29 ธ.ค.55 เชษฐ,สุรศักดิ์  ค.,คชรัฐ,สมหมาย  ป. สุริยัน,กิตติศักดิ์  ท.,สุรเดช  พิ.,ไพโรจน์,อาทิตย์,ชัยยศ  ร.,ธเนศวร
" 29 - 30 ธ.ค.55 อนุศักดิ์,น้อย,จตุรงณ์  ส. วรวิทย์  สุข.,พิทักษ์,อุทิศ  อ.
หยุด 6 กมล,สงคราม,สุวิทย์ จำลอง,เติมศักดิ์,ครรชิต,สุรสิทธิ์  ช.,โฆษิต,สุรศักดิ์  สุ.
หยุด 7 ดุษฎี,วิชัย  จิ.,วีระศักดิ์  ปะ.,ภานุพงศ์,เชิดพงษ์ ขวัญตระกูล,อัทธ์ชัย,พิเชษฐ  ค.,ภัทราวุธ
" วันชัย  ภ. มีชัย
- สซร.กท.
ช.ชัยยศ  คงกำเหนิด / จัด
เมธีฯ / พิมพ์
เมธีฯ / ตรวจทาน
28 ธ.ค. 55